RODO

Poniższy tekst prezentuje Regulamin danych osobowych i politykę prywatności naszej firmy

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin (dalej określany „Regulamin”) może stanowić element umowy najmu („Umowa”) zawieranej przez Klienta, będącego osobą fizyczną oraz przez Administratora lub element innych umów zawieranych przez te spółki zależnej kapitałowo od Administratora.
 3. Regulamin określa także prawa innych osób fizycznych, których dane gromadzone i przetwarzane są przez Administratora, takich jak właściciele lokali, którzy udostępniają swe dane Administratorowi oraz pracowników i osób fizycznych wykonujących świadczenia na mocy umów cywilnoprawnych, a także osób fizycznych, których dane spółki pozyskają z innych źródeł w szczególności w związku z umowami zawartymi z osobami trzecimi.

III. Osoby, których dotyczą dane przetwarzane przez Administratora, mogą być w dalszej części Regulaminu określane także jako „Klient”.

IV. Administratorem danych osobowych jest Platinum Towers Management sp.. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna59A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000312090, o numerze NIP: 527-258-32-77, REGON: 141537587, zwana dalej jako „Spółka” lub „Administrator”.

V. Niezależnie od funkcji Administratora, każda ze spółek powiązanych kapitałowo z Administratorem (patrz pkt.1.5. poniżej) zobowiązana jest do poszanowania praw Klienta wynikających z Regulaminu i odpowiednich przepisów prawa oraz ułatwienia Klientowi lepszego zrozumienia i korzystania z przysługujących uprawnień.

VI. Adres do doręczeń Spółki: Warszawa, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

VII. Adres e-mail Spółki: rodo@pt-management.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KLIENTA

 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1.1.Dane osobowe Klienta zawierającego umowę na prace wykończeniowe, umowę najmu lub inną umowę z Administratorem są gromadzone i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, jak również podjęcia działań związanych z żądaniem Klienta przed jej zawarciem to jest wykonywania czynności związanych z zawarciem Umowy i dokonaniem czynności rezerwacyjnych dla Klienta (jeśli są dokonywane). W tym celu niezbędne jest podanie danych takich jak w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. telefon, adres, e-mail), oraz dla celów płatności za usługi - dane instrumentów płatniczych (np. dane karty kredytowej, rachunku bankowego).

1.2.W przypadku danych osobowych udostępnianych przez Klientów będących właścicielami lokali udostępnianych Spółce (lub spółkom z grupy kapitałowej), dane osobowe Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy zawartej z Klientem, jak również podjęcia działań związanych z żądaniem Klienta przed jej zawarciem, to jest prowadzenia rozliczeń z Klientem, informowania o wykonywaniu umowy, prowadzenia korespondencji związanej z umową etc. W tym celu potrzebne jest podanie danych osobowych tj. określone w pkt. 1.1. powyżej.

1.3.W przypadku danych osobowych pracowników i osób fizycznych wykonujących świadczenia na rzecz Spółki (lub spółek z grupy kapitałowej) na mocy umów cywilnoprawnych dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji umów z nimi zawartych, jak również podjęcia działań związanych z żądaniem Klienta przed jej zawarciem. W tym celu gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, uprawnienia oraz dane, których pozyskiwanie wynika z ustawy – Kodeks pracy oraz innych przepisów prawa lub na podanie których Klient wyraził zgodę.

1.4.Klient przez złożenie zamówienia lub zawarcie umowy wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu (który zostaje udostępniony Klientowi) oraz przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie oraz oświadcza, że podane dane są rzetelne, zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniana Klientowi przed zawarciem Umowy (w przypadku umów zawartych po wejściu w życie Regulaminu) oraz dostępna jest na stronie internetowej Spółki: http://pt[1]management.pl/regulamin.pdf

1.5.Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom trzecim powiązanym kapitałowo ze Spółką, w tym Platinum Residence sp. z o.o., V-Hotels Sp. z o.o., Platinum Services Sp. z o.o., Platinum Concept Sp. z.o.o., Concierge Services Sp. z o.o., Platinum Residence Mokotów Sp. z o.o., wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i czynności na rzecz Klienta (np. obsługa księgowości, przygotowanie oferty kompleksowej) na mocy umów dotyczących ochrony danych z tymi podmiotami. Klient ma w każdym czasie prawo do informacji przez jakie podmioty i w jakim zakresie wykorzystywane są lub były jego dane osobowe.

1.6.Dane osobowe Klienta mogą być również gromadzone i przetwarzane w innych celach niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem umów na rzecz klienta, w szczególności marketingowych (kolportaż materiałów reklamowych i informacyjnych, np. ulotki, reklamy, newsletter). W takim przypadku Klient wyraża osobnym oświadczeniem zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym w zgodzie. Udzielenie zgody w tym zakresie nie stanowi niezbędnego warunku wykonania umowy na rzecz Klienta.

1.7.Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie o której mowa w pkt. 1.6. powyżej w każdym czasie w formie co najmniej pisemnej lub e-mail (zweryfikowany przez Spółkę podczas procesu rejestracji) na adres Spółki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1.8.W przypadku gdy Klientem jest osoba, która nie ukończyła 16 lat lub która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda o której mowa w pkt. 1.6. powyżej jest skuteczna tylko wtedy gdy wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Informacje dotyczące Spółki oraz przetwarzania danych osobowych Klienta

2.1.Spółka niniejszym podaje Klientowi następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta:

 1. a) dane kontaktowe Spółki: Dane podane w komparycji niniejszego Regulaminu. Wszelka zmiana danych ma skutek od dnia poinformowania Klienta w formie pisemnej lub e-mail,
 2. b) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, jak również podjęcia działań związanych z żądaniem Klienta przed zawarciem na przetwarzanie danych Umowy to jest wykonania usługi dla Klienta oraz po uzyskaniu zgody Klienta w innych celach tj. marketingowych, przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, np. newsletter, ulotki,
 3. c) okres przechowywania danych osobowych: Okres wykonywania Umowy oraz stanu aktywności profilu założonego przez Klienta przy rejestracji. Klient w celu usunięcia profilu i jego danych osobowych po zakończeniu wykonywaniu usług na jego rzecz powinien poinformować o tym Spółkę pisemnie lub co najmniej w formie wiadomości e-mail z adresu zweryfikowanego przez Spółkę w toku rejestracji,
 4. d) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: Dane osobowe ujawniane są pracownikom i współpracownikom Spółki oraz firmom współpracującym ze Spółką w zakresie wykonywania usług (np. księgowość) oraz obsługującej serwery i stronę internetową Spółki (hosting) w celu należytego wykonania Umowy i działań na zlecenie Klienta oraz firmom zajmującym się obsługą zamówienia na rzecz Klienta.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

3.1.Osoba, której dane dotyczą (zarówno w przypadku gdy podała swoje dane osobowe bezpośrednio, jak również dane te zostały uzyskane od innych osób np. rejestracja na rzecz osoby trzeciej), jest uprawniona do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania następujących informacji:

 1. a) cele przetwarzania;
 2. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 3. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. d) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. e) Klient ma prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. f) Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z przepisami prawa;
 7. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Klienta – Klient ma prawo do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
 8. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

3.2.Spółka dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu na żądanie skierowane na piśmie lub w formie e-mail. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Spółka może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

3.3.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie lub w formie e-mail.

3.4.Jeżeli Spółka upubliczniła dane osobowe, a na mocy pkt. 3.1. lub pkt. 3.3. ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3.4.1. Pkt. 3.3. nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO
 4. d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w pkt. 3.3. powyżej, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 5. e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.5.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. e) Jeżeli na mocy pkt. 3.5. przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3.6.Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy pkt. 3.5. powyżej.

3.7.Spółka informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z pkt. 3.4., 3.5. i 3.6., każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Spółka informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

3.8.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.9.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3.10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

3.11. Osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu w formie elektronicznej e-mail.

3.12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

3.13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

3.14. Pkt. 3.13. nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
 2. b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 3. c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

3.15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. i 3.14. lit. a) i c), Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

3.16. Decyzje, o których mowa w pkt. 3.13., nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. chyba że zastosowanie ma odpowiednie wyłączenie wynikające z przepisów prawa i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

3.17. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych i ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności z prawdą lub nierzetelności przekazanych danych osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

4.1.Pliki cookies – stanowią dane zapisywane przez serwery Spółki lub firm partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2.Korzystając ze strony internetowej Spółki Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.

4.3.Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym lub zmodyfikować zasady dotyczące ich umieszczania. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

4.4.Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach:

 1. a) poprawienia funkcjonalności strony internetowej;
 2. b) poprawienia szybkości działania strony internetowej;
 3. c) dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników;
 4. d) zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu;
 5. e) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. - Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 poz.1030) oraz po jego wejściu w życie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”).

5.2.Zmiany Regulaminu mają skutek od dnia poinformowania o nich Klienta za pośrednictwem e-mail, strony internetowej Spółki lub pisemnie. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana danych adresowych lub e-mail Spółki.

5.3.W przypadku gdy Regulamin został udostępniony zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej, w razie rozbieżności – wiążąca jest wersja polska.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Platinum Towers Management
© 2024. Platinum Towers Management. Wszelkie prawa zastrzeżone
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Pliki cookie są używane do personalizacji reklam.
Więcej informacji znajdziesz tu: Google Privacy & Terms